ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > อุปกรณ์นิภัยส่วนบุคคล > ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย > หลักสูตรการฝึกอบรม และการบริการ
3M
3เอ็ม หลักสูตรการฝึกอบรม และการบริการ
Comprehensive Training Programs and Service

นอกจากเป็นผู้นำวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย และความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมแล้ว 3เอ็ม พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอีกกลากหลายหลักสูตรรวม โดยมีหลักสูตรหลักดังนี้
  • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
  • หลักสูตรอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
♦ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตรออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกรมสวัสดิ การและคุ้มคตรองแรงงานเรื่องเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2548 หลักสูตรรวมทุกบทบาททั้งอนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน


♦ หลักสูตรอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และบริหารจัด การอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้การเลือก การใช้งาน และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงการจัดทำโครงการบริหารจัดดการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพตาม OSHA 3151-12R 2003


♦ โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

หลักสูตรครอบคลุมการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การดำเนินการเฝ้าระวังเสียงดัง การจัดทำโปรแกรมการเฝ้าระวังการได้ยิน และระบบส่งต่อพนักงานการควบคุม และป้องกันเสียงดังการสื่อสารอันตรายของเสียงให้พนักงานทราบและการให้ความรู้ การจัดทำบันทึกข้อมูลและเอกสารการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับเสียง การประเมินผล และทบทวนการจัดการโครงการ


โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
3M Hearing Conservation Program
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน นอกจากการฝึกอบรมแล้วยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ทางผู้จัดการโครงการต้องรับผิดชอบ ทาง 3เอ็ม ขอเสนอแนวทางในการจัดทำโครงการและทางเลือกสำหรับการพิจารณาอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการอนุรักษ์การได้ยินดังนี้


♥  Measure (ตรวจวัดเสียง)
ก่อนจะทราบว่าพื้นที่ใดบ้างในสถานประกอบการต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินต้องมีการสำรวจพื้นที่โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง โดย 3M Detection : Sound Level Meter (SD-200, SE-400 หรือ Sound Pro) และ Noise Dosimeter (Edge Series, NoisePro)


♥  Control (ควบคุมแหล่งกำเนิดเสียง)
เมื่อทราบแหล่งที่มาของเสียงดัง ควรพิจารณาให้มีการปรับปรุงทางด้านวิศวกรรมเป็นอันดับแรก หากไม่สามารถปรับปรุง ให้ดำเนินการหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาใช้งาน

♥  Protect (อุุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง)
3 เอ็มคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ลดเสียงที่ประสิทธิภาพสูง เพื่อปกป้องสุขภาพหูของพนักงานในบริเวณที่เสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 3M Hearing Protection : Earplug, Earmuff และ Active Communication


♥  Check (ตรวจสอบ)
การตรวจสุขภาพโดยการวัดการได้ยินด้วยเครื่อง Audiogram เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผล ซึ่งบางครั้งจะพบว่าแม้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแล้ว แต่ยังพบว่ามีการสูญเสีบการได้ยินสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไม่เหมาะสมหรือใส่ไม่กระชับ 3M E-A-R fit Dual-Ear Validation System สามารถช่วยทดสอบความกระชับ และเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้กับพนักงานแต่ละคนได้♥  Check (ตรวจสอบ)
การฝึกอบรมเป็นหัวใจหลักสำคัญของการทำงานด้านความปลอดภัย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยให้พนักงาน และนำแนวทางการป้องกันไปปฏิบัติ 3 เอ็ม มีศูนย์เทรนนิ่ง และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานได้เป็นอย่างดี♥  Record (บันทึกผลโครงการ)
เก็บข้อมูลผลการสำราจพื้นที่, การสอบเทียบเครื่องมือ, ตรวจวัดการได้ยิน, เอกสารทดสอบความกระชับและการเลือกอุปกรณ์อันตราย และเอกสารในการอบรมให้ความรู้เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินโครงการ

♥  Evaluate (ประเมินผลโครงการ)
ประเมินผลโครงการว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ, รวบรวมผลความสำเร็จของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการอนุรักษ์การได้ยินที่ได้ดำเนินการนั้นสามารถช่วยลดการสูญเสียการได้ยินของพนักงานได้


 

 

 
Powered by AIWEB