ข่าวประชาสัมพันธ์   
         

Portable Gas 
Chomatographyfor 
VOCs in Airเครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
าแรก > เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม > เครื่องตรวจวัดขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PMx (PM1, PM2.5 และ PM10)

เครื่องตรวจวัดขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PMx (PM1 , PM 2.5 และ PM10)
 
  
Brochure PMx 
 

ตามที่เกิดสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สูงเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และมีการแจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังกำกับดูแลแหล่งกำเนิดอย่างใกล้ชิต พร้อมทั้งดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 

เพื่อควบคุมกำกับดูแลแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นการตรวจวัดปริมาณและฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิด PM1, PM2.5 และ PM10 แบบเฝ้าระวัง จึงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อคอยเตือนและติดตามสภาวะความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ตลอดเวลาในแต่พื้นที่


คุณลักษณะทั่วไป
เครื่องมือสำหรับการตรวจวัดปริมาณและฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิด PM1, PM2.5 และ PM10 แบบเฝ้าระวัง เป็นประโยชน์สำหรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อคอยเตือนและติดตามสภาวะความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ตลอดเวลาในแต่ละพื้นที่ เครื่องมือสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถส่งผลผลการตรวจวัดผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ส่วนกลาง ทำให้ทราบว่าเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่อย่างไร

คุณสมบัติของเครื่องนี้
  1. หลักการทำงานของเครื่อง โดยดูดอากาศที่มีอนุภาคฝุ่นละอองไหลผ่านลำแสงเลเซอร์จะเกิดการกระเจิงแสงเข้าสู่ตัวรับแสงแบบ Dual Photo-detector ทำให้สามารถทราบปริมาณและขนาดของฝุ่นละออง
  2. เครื่องสามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิด PM1, PM2.5 และ PM10 ได้พร้อมกัน โดยวิธี Light Scattering แบบ Optical Counter (OPC)
  3. เครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร (Indoor และ Outdoor)
  4. ขนาดของอนุภาคที่สามารถตรวจวัดได้จะอยู่ในช่วง 0.35 ถึง 40 ไมโครเมตร โดยมีอัตราดูด ตัวอย่างอากาศปกติผ่าน OPC เซนเซอร์ที่ 280 ml/min
  5. แสดงข้อมูลแบบ Histrogram ของขนาดฝุ่น (Size Categorization) ได้ 24 ขนาดพร้อมกัน (Number of Software bins) เพื่อเป็นประโยชน์ช่วงวิเคราะห์ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ
  6. สามารถส่งข้อมูลกสนตรวจวัดออกสู่ภายนอก Web Page (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) แบบใส่ Sim Card
  7. แสดงผลการตรวจวัดเป็นข้อมูลแบบ Excel และแบบกราฟ (Graph) เพื่อดูแนวโน้มของ PM1, PM2.5 และ PM10 ได้ สามารถเลือกดูประวัติข้อมูล (History data) เฉลี่ย 5 นาที, ทุกชั่วโมง (hourly), ทุกวัน (Daily)
  8. อัตราการนับอนุภาคฝุ่น (Particle count rate) สูงสุด 10,000 อนุภาคต่อวินาที
MEASUREMENT


Particle range
μm spherical equivalent size
0.35 to 40
Size categorization
Number of software bins
24
Sampling Interval
Histogram period (Seconds)
1 to 30
Total flow rate (typical)
L/min
5.5
Sample flow rate (typical)
mL/min
280
Max particle count rate
Particles/second
10,000  
  
  
  
  
  


 

 
Powered by AIWEB