ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก >  บทความ 1.2 การแบ่งประเภทตามลักษณะของโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.2.1 กลุ่มอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน (Aliphatic Hydrocarbons)

หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มีคาร์บอนอะตอมต่อกันเป็นสายโซ่เปิดอาจจะต่อกันเป็นสายยาวไม่มีกิ่ง เรียกว่า โซ่ตรง หรือต่อกับคาร์บอนในสายยาวเรียกว่า โซ่กิ่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามชนิดของพันธะ เช่น สารเฮกเซน (Hexane)

1.2.2 กลุ่มอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (Aromatic Hydrocarbons)

หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยวงเบนซีนตั้งแต่ 2 วงขึ้นไปจัดเรียงเป็นเส้นตรง เป็นมุม หรือเป็นกลุ่ม มีเฉพาะอะตอมของไฮโดรเจนและคาร์บอน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำ เช่น สารเบนซีน (Benzene) สาร

โทลูอีน (Toluene) และสารไซลีน (Xylenes)

1.2.3 กลุ่มออกซิเจน (Oxygenated)

หมายถึง สารที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ เช่น สารอะซิโตน (Acetone) และสารคีโตน (Ketones) จากการพิจารณาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการระบายสาร VOCs (ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง) พบว่าส่วนใหญ่มาจากการใช้วัตถุดิบสารเคมีภัณฑ์ที่นำมาใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต กระบวนการกักเก็บ ขนย้าย และการจัดการสารเคมีที่ไม่เหมาะสมและสามารถกำหนดประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้12 ประเภท ดังนี้

1. อุตสาหกรรมประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์

2. อุตสาหกรรมประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ และทำเครื่องไม้

3. อุตสาหกรรมประเภทพลาสติก

4. อุตสาหกรรมประเภทเบญจรงค์ และเซรามิก

                     5. อุตสาหกรรมประเภทฟอกย้อมและฟอกสีและสิ่งทอ

6. อุตสาหกรรมประเภทสิ่งพิมพ์

7. อุตสาหกรรมประเภทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

8. อุตสาหกรรมประเภทล้างทำความสะอาดโลหะ เครื่องจักร

9. อุตสาหกรรมประเภทบรรจุตัวทำละลาย และเคมีภัณฑ์

10. อุตสาหกรรม ประเภทผลิตปุ๋ย / ยาฆ่าแมลง / ยากำจัดศัตรูพืช

11. อุตสาหกรรมประเภทบำบัดคัดแยกกากของเสีย

12. อุตสาหกรรมประเภทซักรีด

  
ที่มา : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  
 
 

 
Powered by AIWEB