ข่าวประชาสัมพันธ์   
         

Portable Gas 
Chomatographyfor 
VOCs in Airเครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก >  บทความ (Artticle)สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในบรรยากาศ

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs) หมายถึง สารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก และมีไฮโดรเจนออกซิเจน ฟลูออไรด์ คลอไรด์ โบรไมด์ ซัลเฟอร์ หรือไนโตรเจน ประกอบกันเป็นพวกอะลิฟาติก (Aliphatic) หรืออะโรเมติก (Aromatic) รวมถึงกลุ่มคาร์บอนิล (อัลดีไฮด์ คีโตน) และกลุ่มแอลกอฮอล์ ที่สามารถระเหยกลายเป็นไอหรือก๊าซได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง มีความดันไอมากกว่า 0.14 มิลลิเมตรปรอทที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นตัวทำละลายที่ดี โดยทั่วไปจะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนคาร์บอน 2 ถึง 12 อะตอม

          สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศเกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเกิดจากการปลดปล่อยออกมาจากการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ตัวทำละลายที่มี VOCs เป็นองค์ประกอบ การขนถ่ายและการจัดเก็บ การขับขี่ยานพาหนะ แหล่งกำเนิดที่สำคัญของ VOCs คือ รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่ง กำจัดขยะ ดังนั้น VOCs จึงมีมากตามเมืองใหญ่ๆ ตัวอย่างเช่น เบนซีน โทลูอีน ไซลีน สไตรีน ฟอร์มัลดีไฮ เปอร์คลอโรเอทธิลีน เป็นต้น นอกจากนี้ VOCs อาจถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน เช่น อุตสาหกรรมสี ยาง ทินเนอร์ แลคเกอร์ น้ำยาทาเนื้อไม้ กาว Aerosol Sprays Air Refresher น้ำยาดับกลิ่น สารทำความสะอาด และน้ำยาซักแห้ง เป็นต้น เนื่องจาก VOCs มีคุณสมบัติระเหยกลายเป็นก๊าซหรือไอได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง จึงนิยมนำไปใช้เป็นสารเคลือบผิว

                เมื่อ VOCs ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมักเกิดปัญหาร้องเรียนเรื่องกลิ่น ซึ่งเป็นปัญหามลพิษที่เกิดการร้องเรียนสูงสุด โดยมีผลกระทบต่ออารมณ์ และจิตใจของมนุษย์ ในชีวิตประจำวันเราได้รับ VOCs จากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น สีทาบ้าน ควันบุหรี่ น้ำยาฟอกสี สารตัวทำละลายในหมึกพิมพ์จากอู่พ่นสีรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม น้ำยาซักแห้ง น้ำยาสำหรับย้อมผมและน้ำยาดัดผม สารฆ่าแมลง น้ำมันเชื้อเพลิง สารที่เกิดจากการเผาไหม้และปะปนในอากาศ น้ำดื่ม เครื่องดื่ม อาหาร เป็นต้น ไอระเหยที่สะสมไว้เป็นเวลานานๆ จะมีผลกระทบทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพนอกจากนี้ VOCs ยังกระจายอยู่ทั่วไปในบรรยากาศ และมีผลต่อชั้นโอโซนที่อยู่ใกล้โลก ทำให้เกิดปฏิกิริยา Photochemical Smog ซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาของ VOCs ไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่นละออง และออกซิเจน โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่ง ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยโอโซนที่อยู่ในบรรยากาศชั้นสูงจะทำหน้าที่กรองแสงอัลตราไวโอเลตคลื่นสั้น ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตไม่ให้ตกสู่พื้นโลก แต่เมื่อโอโซนอยู่ในบรรยากาศชั้นใกล้โลกกลับเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต ทำให้เจ็บไข้ ไม่สบายเกิดอาการเจ็บคอ หายใจไม่สะดวก ถ้าได้รับเป็นเวลานานเนื้อเยื่อปอดจะถูกทำลายอย่างถาวร และมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ นอกจากนี้โอโซนยังเป็นตัวออกซิไดส์อย่างแรง ทำให้สิ่งก่อสร้างชำรุด เป็นตัวฟอกสี และยังมีผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำลงอีกด้วยโอโซนจึงเป็นสารมลพิษทุติยภูมิในบรรยากาศใกล้โลกที่ยากต่อการควบคุมโดยตรง เนื่องจากไม่ได้เกิดจาการปล่อยสู่บรรยากาศ แต่เกิดจากกระบวนการ Photochemical ซึ่งมี VOCs เป็นตัวการสำคัญ

1. ประเภทของ VOCs

1.1 แบ่งออกตามลักษณะของโมเลกุล เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1.1.1 Non-chlorinated VOCs หรือ Non-halogenatedHydrocarbons ได้แก่ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนระเหยที่ไม่มีธาตุคลอรีนในโมเลกุลประกอบด้วย Aliphatic Hydrocarbons (เช่น Fuel Oils, ก๊าซโซลีน (Gasoline), Hexane, Industrial Solvents, ในอุตสาหกรรม Alcohols, aldehydes, ketone, hexane) และกลุ่มสาร Aromatic hydrocarbons (เช่นสารตัวทำละลาย - Toluene, Benzene, Ethylbenzene, Xylenes, Styrene, Phenol) สาร VOCs กลุ่มนี้มาจากสิ่งแวดล้อม การเผาไหม้ กองขยะ พลาสติก วัสดุ สารตัวทำละลาย สีทาวัสดุ เป็นต้น มีผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้น พนักงานดับเพลิง คนงานเผาขยะ คนเผาถ่าน จึงมักป่วยด้วยโรคทางเดิน หายใจบ่อยเพราะได้รับ VOCs ประมาณ 144 ชนิด เป็นประจำจากควันไฟ และเชื้อเพลิง ในรูปของ Benzene, Toluene, Naphthalene, Propene, และ 1, 3 – Butadiene

1.1.2 Chlorinated Vocs หรือ Halogenated Hydrocarbonsได้แก่ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนระเหยที่มีธาตุคลอรีนในโมเลกุล ได้แก่ สารเคมี ที่สังเคราะห์ใช้ในอุตสาหกรรมสาร Chlorinated VOCs นี้มีความเป็นพิษมากกว่าและเสถียรตัวในสิ่งแวดล้อมมากกว่าสารกลุ่มแรก (Non-Chlorinated VOCs) เพราะมีโครงสร้างที่มีพันธะระหว่างคาร์บอนและธาตุกลุ่มฮาโลเจนที่ทนทาน มาก ยากต่อการสลายตัวในธรรมชาติ ทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือโดยทางวิธีเคมีทั่วไป มีความคงตัวสูงและสะสมได้นาน สลายตัวทางชีวภาพได้ยากรบกวนการทำงานของสารพันธุกรรม หรือยับยั้งปฏิกิริยาชีวเคมีในเซลล์ และ มีฤทธิ์ในการก่อมะเร็ง หรือกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้

  
 

 
Powered by AIWEB